Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԻՍ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ

 

11.11.2019թ.

ՈՐՈՇՈՒՄ 806-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածով, 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 24-րդ կետով, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և հիմք ընդունելով ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի 2019 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 103-Ն որոշումը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ԵՄ`

1. ì³ñã³Ï³Ý µÛáõç»Ç ͳËë³ÛÇÝ Ù³ëÇ 09 µ³ÅÝÇ 05 ËÙµÇ 01 ¹³ëÇ (²ñï³¹åñáó³Ï³Ý ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛáõÝ) 4511 (êáõµëǹdzݻñ áã ýÇݳÝë³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ) Ñá¹í³ÍÁ Ýí³½»óÝ»É 2000,0 ѳ½³ñ ¹ñ³Ùáí ¨ í»ñ³µ³ßË»É 01 µ³ÅÝÇ 06 ËÙµÇ 01 ¹³ëÇ (ÀݹѳÝáõñ µÝáõÛÃÇ ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ) 4239 (ÀݹѳÝáõñ µÝáõÛÃÇ ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ) Ñá¹í³ÍÇÝ 1000,0 ѳ½³ñ ¹ñ³Ù ¨ 10 µ³ÅÝÇ 07 ËÙµÇ 01 ¹³ëÇ (êáó. Íñ³·ñ»ñ ³ÛÉ ¹³ëÇÝ ãå³ïϳÝáÕ) 4729 (²ÛÉ Ýå³ï³ÏÝ»ñ µÛáõç»ÇÝ) Ñá¹í³ÍÇݪ 1000,0 ѳ½. ¹ñ³Ù:

 

 

2. Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

 

                                ԱՌՈՒՇ ԱՌՈՒՇԱՆՅԱՆ


2019/11/11
Ք.Գորիս

will my husband cheat again site women who cheated