Այսօր: Կիրակի, 16 Հունիսի 2019թ.
Գորիսի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 1328
ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ
 
ԶԼՄ-ները մեր մասին
 
20/02/2015
Գորիսի քաղաքապետ Վաչագան Ադունցի հարցազրույցը Պառլամենտ ամսագրում

- ä³ñáÝ ²¹áõÝó, ¹»é»õë ÙÇ ù³ÝÇ ³ÙÇë ¿, ÇÝã ÁÝïñí»É »ù ù³Õ³ù³å»ï, DZÝã ËݹÇñÝ»ñáí ëï³ÝÓÝ»óÇù ù³Õ³ù³å»ïÇ å³ßïáÝÁ:

- ÊݹÇñÝ»ñÁ ÝáõÛÝÝ ¿ÇÝ, ÇÝã áñ բáÉáñ ѳٳÛÝùÝ»ñáõÙª ýÇݳÝë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ë³Ï³ íáõÃÛáõÝ, ³ß˳ï³ï»ÕեñÇ å³Ï³ë, áñáß³ÏÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ß˳ïáõÅÇ å³Ï³ë: ¶áñÇë ѳٳÛÝùÇ Ñ³Ù³ñ, Ç٠ϳñÍÇùáí, ³é³çݳÛÇÝ »Ý ѳٻñ³ßËáõÃÛ³Ý ÙÃÝáÉáñïÇ Óև³íáñáõÙÁ, ѳٳÛÝùÇ բݳÏÇãÝ»ñÇ Ù»ç ïÇñáç ½·³óáÕáõÃÛ³Ý ³ñÃݳóáõÙñ, ѳٳÛÝùÇ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íÇ׳ÏÇ բ³ñ»É³íáõÙÁ, ù³Õ³ù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ ѳñÇñ »Ýó ϳéáõóí³ÍùÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÝ áõ ϳï³ñ»É³·áñÍáõÙÁ:

   γñ»õáñáõÙ »Ù ݳ»õ Ýáñ ³ß˳ï³ï»Õ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ, ½բáë³ßñçáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³ÏաݳóáõÙÁ, ѳٳÛÝùÇ բݳÏÇãÝ»ñÇ, Ù³ëݳíáñ³å»ë, »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ųٳÝóÇ í³Ûñ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÝ áõ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ, Ùß³ÏáõÛÃÇ »õ ëåáñïÇ ½³ñ·³óáõÙÁ:

 

-ì»ñç»ñë Ùï³Ñá·Çã ¿ Çñ³íÇ׳ÏÁª ϳåí³Í ѳïϳå»ë Ù³ñ½³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ »ñÇտ³ë³ñ¹Ý»ñÇ ½բ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ËݹñÇ Ñ»ï: ²Ûë ³éáõÙáí ÇÝãåÇëÇ±Ý ¿ Çñ³íÇ׳ÏÁ ¶áñÇë ѳٳÛÝùáõÙ:

- ÆÝãå»ë ³ñ¹»Ý Ýß»óÇ, ½բ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ ³é³çݳÛÇÝ ¿ ݳ»õ ¶áñÇëáõÙ: ²ë»Ù, áñ ³Û¹ ËݹÇñÁ Ù»ÕÙ»Éáõ ѳٳñ ÷áñÓáõÙ »Ýù ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ñï»ñÏñáõÙ ³åñáÕ ·áñÇë»óÇÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ëï»ÕÍ»É ³ß˳ï³ï»Õ»ñ: öáñÓáõÙ »Ýù բ³- ñ»É³í»É Ý»ñ¹ñáõÙաÛÇÝ ÙÃÝáÉáñïÁ: ²ß˳ï³ï»Õ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ù»Í »Ý ³ÏÝϳ- ÉÇùÝ»ñÁ ݳ»õ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÇó »õ ³ÝÓ³Ùբ Ù³ñ½å»ï êáõñÇÏ Ê³ã³ïñÛ³ÝÇó:

    ÆÝã í»ñ³բ»ñáõÙ ¿ ÏáÝÏñ»ï »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý ½բ³Õí³ÍáõÃÛ³ÝÁ, ³é³çÇϳÛáõ٠ݳ˳ï»ë»É »Ýù Ï»Ýë³Ãá߳ϳéáõ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ³ß˳ï³ï»Õ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ ³ß˳ï³Ýùáí ³å³Ñáí»É:

 

- ä³ñáÝ ²¹áõÝó, Áëï Ò»½, г۳ëï³ÝáõÙ îÆØ áÉáñïÇ Ï³Û³óÙ³Ý ·áñÍáõ٠DZÝչ ³ÝÑñ³Å»ßï Ùե˳ÝǽÙÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ï³ñÇù ϳ:

- ÆÝÓ ÃíáõÙ ¿ª ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý áÉáñïÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÁ բ³ñÓñ³óÝ»ÉáõÝ ½áõ·³Ñ»é, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³í»ÉÇ ÁݹɳÛÝ»É îÆØ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ´³½Ù³ÃÇí »Ý ¹»åù»ñÁ, »ñբ ³ß˳ï»Éáõ, ɳí բ³Ý Ó»éݳñÏ»Éáւ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ ë³Ñٳݳ÷³ÏíáõÙ ¿ բ³½Ù³ÃÇí ·áñÍáÝÝ»ñáíª ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý »õ »Ýóûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ³Ïï»ñáí, Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý Ý»Õ ßñç³Ý³Ïáí, ýÇݳÝë³Ï³Ý ë³Ñٳݳ ÷³Ï Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñÇó Ñ³×³Ë ïáõÅáõÙ ¿ ݳ»õ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ûå»ñ³ïÇíáõÃÛáõÝÁ:

 

- гٳÛÝùÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ϳñ»õáñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý áÉáñïÁ. ³Ûë ³éáõÙáí ÇÝãåÇëÇ±Ý ¿ Çñ³íÇ׳ÏÁ ¶áñÇë ѳٳÛÝùáõÙ:

- ¶áñÇëÝ Çñ å³ïÙáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ »ñբ»õ¿ Ëáßáñ ³ñ¹Ûáõݳբ»ñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ ãÇ »Õ»É, ë³Ï³ÛÝ ³é³ÝÓÇÝ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳçáÕáõÃÛ³Ùբ  ³ß˳ï»É »Ýª ³å³- Ñáí»Éáí ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³½³ñ ³ß˳ï³ï»Õ:²Ûëûñ ³Û¹ Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Çñ³óÙ³Ý ËݹÇñÝ»ñ áõݻݳÉáí, ³ß˳ïáõÙ »Ý ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ѽáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áùñ Ù³- ë»ñáí:Æ٠ϳñÍÇùáí, ù³Õ³ùáõÙ Ññ³åáõñÇã Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÙÃÝáÉáñï ëï»ÕÍ»ÉáõÝ ½áõ·³Ñ»é, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É ³é³ÝÓÇÝ ³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ½³ñ·³óÝ»É ÏÇñ³é³Ï³Ý ³ñí»ëïÁ, ËÃ³Ý»É գÇï³ï³ñ ³ñ¹Ûáõݳբ»ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ, ÇÝãå»ë ݳ»õ ËÇëï áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É ½բáë³ßñç³ÛÇÝ ³ñ¹Ûáõݳբ»ñáõÃÛ³Ý  ½³ñ·³óÙ³ÝÁ:

 

- ºÃ» ¹»Ù ã»ù, ÙÇ ù³ÝÇ բÉÇó ѳñó»ñ

ÆÝãDZó »ù í³Ë»ÝáõÙ:

- â»Ù ëÇñáõÙ §í³Ë¦ բ³éÁ: ê³Ï³ÛÝ áõݻ٠³ÝѳݷëïáõÃÛáõÝ ù³Õ³ùÇë՝ ÇÙ å³ïÏ»ñ³óñ³Í  ³å³·³ÛÇ  ÏաéáõóÙ³Ý ·áñÍáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ѳٳËÙբí³ÍáõÃÛ³Ý ³å³Ñáíٳݠ ѳñóáõÙ: Îó³ÝϳÝաÛÇ, áñ ÝÛáõóå³ßïáõÃÛáõÝÝ Çñ  ï»ÕÁ ½Çç»ñ Ñá·»õáñÇÝ, բ³ñá۳ϳÝÇÝ:

 

- ºñç³ÝÇÏ Ù³ñ¹ ѳٳñá±õÙ »ù Ò»½:

- ºë ÇÝÓ Ñ³Ù³ñáõÙ »Ù »ñç³ÝÇÏ, áñáíÑ»ï»õ áõݻ٠߳ï ɳí ÁÝï³ÝÇù, áõݻ٠ÍÝáÕÝ»ñÇóë ųé³Ý·³Í  Ñ³ñ·³Ýù áõ å³ïÇí, áñÁ ÷áñÓáõÙ »Ù ÇÙ ÙÇçáóáí փո˳Ýó»É ½³í³ÏÝ»ñÇë:

лñÃ³Ï³Ý ³Ý·³Ù ÁÝïñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ ³å³óáõó»óÇÝ, áñ »ë ÁݹáõÝí³Í »Ù áã ÙdzÛÝ Ç٠ѳñ³½³ïÝ»ñÇ »õ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ßñç³å³ïáõÙ, ³ÛÉ»õ ù³Õ³ùÇ բݳÏãáõÃÛ³Ý Ù»ç, áñÝ ÇÝÓ ³í»ÉÇ ¿ á·»õáñáõÙ »õ å³ñï³¹ñáõ٠ͳé³Û»É ÇÙ ÅáÕáíñ¹ÇÝ:

 

- ²ñ³ÍÝ»ñDZ, û± ã³ñ³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ »ù ³÷ëáëáõÙ:

- ºñբ»õ¿ ³ñ³ÍÇë ѳٳñ ã»Ù ³÷ëáë³ó»É: ¸³í³ÝáõÙ »Ù  §ï³ëÁ ã³÷Çñ, Ù»Ï ÏïñÇñ¦

·³Õ³÷³ñÇÝ: àõÝ»Ù ß³ï ³Ý»ÉÇùÝ»ñ, áñáÝó ÙÇ Ù³ëÁ, ·áõó», ϳñ»ÉÇ ¿ñ ³í»ÉÇ ßáõï ³Ý»É:

 

- Ò»ñ ëÇñ³Í ϻݳóÁ:

- êÇñáõÙ »Ù ³é³ç³ñÏ»É ÍÝáÕÝ»ñÇ »õ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ï»Ý³óÁ, Ù»ñ å³ïÏեñ³óñ³Í ³å³·³ÛÇ  Ï»Ý³óÁ, ÏáÝÏñ»ï §ï³ëÁ ï³ñÇ Ñ»ï᪠³Ûëûñí³ Ñ³Ù³ñ¦ Ó»õ³Ï»ñåáõÙáí:

 

- гݹÇå»É »ù ²ëïÍáõÝ, »ñ»ù ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ բ³ÝÁ åÇïÇ Ëݹñ»ù

- ºë ѳ×ա˳ÏÇ »Ù ³Ûó»ÉáõÙ »Ï»Õ»óÇ, ѳÙá½í³Í »Ù, áñ ²ëïí³Í ï»ëÝáõÙ ¿ ³Ù»Ý ÇÝã »õ ï³ÉÇë ¿ ³ÛÝ, ÇÝãÇÝ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñë ³ñųÝÇ »Ýù: سñ¹Á ëË³É³Ï³Ý ¿, ÇÝãù³Ý ¿É áõ½»Ý³ ãë˳Éí»É: àõëïÇ, ÙÇßï ËݹñáõÙ »Ù ÙÇ ³ÛÝ Ù»Ï բ³Ýª Ý»ñÇñ Ù»Õ³íáñÇë:

 

- Ò»ñ բ³ñ»Ù³ÕóÝùÁ Ù»ñ ÁÝûñóáÕÇÝ:

- ÀÝûñóáÕÇÝ »õ ÁݹѳÝñ³å»ë г۳ëï³ÝÇ ³½·³բݳÏãáõÃÛ³ÝÝ áõ áÕç Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ Ù³ÕÃáõÙ »Ù Ë³Õ³Õ »ñÏÇÝù, ³éáÕçáõÃÛáõÝ, բ³ñ»Ï»óÇÏ ÏÛ³Ýù, Ñ»ï³ùñùÇñ áõ բáíաݹ³- ϳÉÇó ³éûñÛ³: ÂáÕ áñï»Õ ¿É áñ ÉÇÝ»Ýù, ÙÇßï Ñå³ñïáõÃÛ³Ùբ  Ïñ»Ýù Ñ³Û ÉÇÝ»Éáõ Ù»½ ïñí³Í å³ïÇíÝ áõ ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÁ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2019 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԳՈՐԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2.03
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner